Privacyverklaring Persoonsgegevens
van Sportschool Akdeniz.

Sportschool Akdeniz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Sportschool Akdeniz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig
is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sportschool Akdeniz zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens van leden wordt door Sportschool Akdeniz verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over een opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
– Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen/berichten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens:
De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportschool Akdeniz
de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam en achternaam;
Adresgegevens;
Geslacht;
Geboortedatum;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Betalingsgegevens;
Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten. 
Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor
wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan, maar in ieder geval gedurende de
looptijd van uw lidmaatschap.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens:
Sportschool Akdeniz verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze
aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:
gegevens over gezondheid;
gegevens over gewicht;
gegevens over trainingsdoelen;
gegevens via wearables
(wanneer deze data wordt aangeboden aan sportschool Akdeniz).
Hiermee gaan we extra zorgvuldig om en verwerken deze alleen indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan anderen binnen Sportschool Akdeniz
verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben.
Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben
afgesloten. Met partijen (verwerkers) waarmee wij wel een overeenkomst hebben, maken wij uiteraard wel
de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht
wordt geacht. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens
bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.

Buiten de EU:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:
Sportschool Akdeniz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Sportschool Akdeniz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Sportschool Akdeniz maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst
over de beveiliging van door Sportschool Akdeniz verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact
met Sportschool Akdeniz.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Sportschool Akdeniz gebruikt alleen technische en functionele cookies, en eventuele analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Tijdens een eerste bezoek aan onze website wordt uw gevraagd om een cookie op te slaan. Daarna wordt
u na 6 maanden opnieuw gevraagd.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons
te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u
te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen:
Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend, maar u heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Sportschool Akdeniz

Onze contactinformatie

Sportschool Akdeniz
Nijhoffgaarde 4
7414 WG Deventer
Tel: 0570-649471